چهارشنبه بازار استانبول و اما رسیدیم به چهارشنبه و چهارشنبه بازار استانبول، در این شهر پهناور و زیبا چهارشنبه ها میتوانید به 2 نقطه بروید. چهارشنبه بازار فاتح و چهارشنبه بازار یشیلکوی. هر کدام از این بازارها