فرودگاه بین المللی مالاکا مالزی در فاصله کمی از شهر قرار دارد. فرودگاه بین المللی مالاکا مالزی هر ساله مسافرین داخلی و خارجی زیادی را جا به جا می کند.

نوشته فرودگاه بین المللی مالاکا