غار دره آل مکاني است با دهانه بزرگ و ديدني و ديوارهاي مرتفع و بلند که چشمه اي در مجاورت آن قرار دارد. غار دره آل در 45 کيلومتري شمال شرق مشهد در مسير راه کلات نادري