وقت سفارت  سفارت احتمالا بارها به گوشتان واژهای وقت سفارت رسیده باشد ولی با مفهوم آن و اینکه وقت سفارت به چه کاری می آید و چه کسانی نیاز به وقت دارند آشنا نباشید ،در این نوشته