شارجه پایتخت فرهنگی امارات متحده عربی   شارجه یکی از شیخ نشین های امارات متحده عربی است. امارت شارجه دارای سه شهر در کرانه دریای عمان می باشد که از بدنه اصلی این امارات جدا هستند. به