فرودگاه برنام ریور مالزی یکی از فرودگاه های خصوصی مالزی می باشد. فرودگاه برنام ریور مالزی پروازهای زیادی را انجام می دهد و خدمات آن رضایت بخش می باشد.

نوشته خدمات مسافرتی فرودگاه برنام ریور