جوداپور هند شهر آبی جوداپور دومین شهر بزرگ و شگفت انگیز واقع در ایالت بیابانی و غربی راجستان می باشد. با یک نگاه به شهر جوداپور متوجه می شوید که تمام خانه ها آبی رنگ می