این سردیس هخامنشی اکنون به جز هویت تاریخی، نماد دیپلماسی موفق ایران برای بازگرداندن نمادهای هویتی به غارت رفته است. این یادگار تاریخ باستانی ایران با فراز و فرودهایی که داشته و هرچند که دور ماند از