کاخ ملی پنا: کاخ ملی پنا، یکی از قلعه های زیبا و افسانه ای پرتغال می باشد که در بالای تپه ای در شهر سینترا واقع شده است که در روزهای روشن از شهر لیسبون می توان