موزه های دولتی هنرهای تجسمی پوشکین این موزه که بزرگترین موزه هنری در مسکو می باشد توسط ایوان ولادیمیرویچ تسواتف بنا نهاده شده است وآثار هنرمندانی نظیر ونگوگ،گوگن،پیکاسو،ماتیس و دوفرنی در این موزه قرار دارد.پسر خوانده سفیر