به گزارش ایرنا، خانه های مسافر از گذشته در سراسر جهان وجود داشته و با توسعه صنعت گردشگری نیز روز به روز بر تعداد آنها افزوده شده است. در استان تاریخی و چهار فصل لرستان که با