پنانگ مناطق ساحلی محلی، دنیای افسونگر قدیم و فرهنگ رنگارنگ همگی باعث شده که پنانگ خواستنی شود. جزیره ای بهشتی سراسر در شکوفه ، بدرستیکه این جزیره بنام مروارید شرق معروف شده است. یکی از معروفترین مقصد