حتما با دیدن تصاویر دریاچه آبراهام کانادا شگفت زده شده اید. دریاچه ای که در زمستان میزبان حباب های بزرگ و کوچکی است که همچون یک عروس دریایی، درون آب گیر افتاده اند. نمای آن ها زیبا